Session 1 - 10:00 AM
Sunday 07/06/2015

1 Girls 10-15 100 IM
2 Boys 10-15 100 IM
3 Girls 10-15 50 Back
4 Boys 10-15 50 Back
5 Girls 10-15 50 Breast
6 Boys 10-15 50 Breast


Session 2 - 2:00 PM
Sunday 07/06/2015

7 Girls 10-15 50 Fly
8 Boys 10-15 50 Fly
9 Girls 10-15 50 Free
10 Boys 10-15 50 Free


Session 2A - 3:30 PM
Sunday 07/06/2015

11 Girls 10-11 200 IM
12 Boys 10-11 200 IM
13 Girls 12-13 200 IM
14 Boys 12-13 200 IM
15 Girls 14-15 200 IM
16 Boys 14-15 200 IM